I følge en undersøkelse av Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF), er en av tre kunder er misfornøyd med prisen de betaler for meglertjenesten og prisen de oppnådde i budrunden. Er du misfornøyd med det som eiendomsmegleren gjorde eller ikke gjorde i forbindelse med kjøp eller salg av din bolig? Her får du vite hvordan du klager på eiendomsmegleren.

Hva kan man klage på?

En klage kan angå alle sider ved utøvelsen av meglerjobben. Den mest ønskede kompensasjonen fra de fleste boligselgerne er krav om nedsetting av meglerhonorar på grunn av dårlig utført jobb. Kjøperne fremsetter oftest krav om erstatning eller kompensasjon for mangelfulle eller feilaktige opplysninger fra meglerens side.

 

Hvor skal man klage?

Opprettelsen av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 1. januar 2005, har gjort det lettere for kjøpere og selgere å klage på eiendomsmegleren. Reklamasjonsnemnda er opprettet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Den norske Advokatforening, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Forbrukerrådet.

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester er en nemnd som kan behandle klager fra forbrukere etter kjøp eller salg av bolig gjennom et foretak, boligbyggelag eller advokat som er medlem i klageordningen.

 

Hvem kan man klage på?

Nemnda behandler kun klager som går direkte på eiendomsmegleren og meglertjenesten og behandler ikke forhold mellom kjøper og selger, eller klager på boligens stand.

For å få behandlet en klage i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester, må det meglerforetaket det klages på være tilknyttet ordningen. Tidligere var ikke klager mot advokater, medlemmer i EFF, andre som ikke er medlem i NEF eller foretak hvor den faglige lederen er advokat, omfattet. Når det gjelder disse foretakene, vil Reklamasjonsnemnda kunne behandle saker hvor oppdrag er inngått etter 1.juli 2004.

I 2005 ble alle foretak og personer som er tilsluttet de ovenfor nevnte organisasjonene omfattet av nemndas kompetanse.

 

Hvor mye koster det?

Før saken blir behandlet må klageren må betale et gebyr på kr 500. Dersom du får medhold i klagen vil beløpet bli refundert.

 

Slik foregår saksgangen ved klagesaker mot eiendomsmeglere:

Før saken kan behandles, må du først ta kontakt med eiendomsmegleren med sikte på å få til en løsning. Dersom man ikke klarer å komme til enighet på egen hånd kan du sende en skriftlig klage til Reklamasjonsnemnda. Her finner du en standard klageskjema. www.eiendomsmeglingsnemnda.no

Klagen skal inneholde dokumentasjon på at du har vært i kontakt med megleren med forsøk på løsning, en kortfattet fremstilling av hva du klager på og hva du ønsker å oppnå med klagen.

Den skriftlige klagen vil bli behandlet av sekretariatet som skal innta en nøytral stilling i forhold til begge parter i klagesaken og så vidt mulig gi en generell redegjørelse for rettstilstanden på det området tvisten gjelder, og orientere om alternative behandlingsmåter for tvisten. Sekretariatet kan også veilede om hvordan klagen kan settes opp.

Sekretariatet kan avvise klager som anses uegnet til behandling i nemnda og klager som er åpenbart bunnløse. En avvisning fra sekretariatet kan ankes til formannen som tar den endelige avgjørelsen.

Dersom tvisten ikke løses gjennom behandling i sekretariatet og klagen opprettholdes, blir den lagt fram for en nemnd på tre medlemmer. Sekretariatet sender da den innklagede en kopi av klagen med en svarfrist for tilsvar. Tilsvaret vil da bli videresendt til klager.

Saken avgjøres i Reklamasjonsnemndas møte og avgjørelsen blir så tilsendt klager og den innklagede. På nettsiden www.eiendomsmeglingsnemnda.no vil nemdas avgjørelser bli offentliggjort med navn på meglerforetaket det gjelder.

Eiendomsmeglere eller meglerforetak som får Reklamasjonsnemndas avgjørelse mot seg og som ikke vil etterkomme dette, må gi skriftlig begrunnet tilbakemelding til nemnda innen tre uker. En innklaget som uten tilfredsstillende begrunnelse unnlater å følge nemndas avgjørelse innrapporteres til Kredittilsynet.

Hjemmesidene til Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester finner du her: www.eiendomsmeglingsnemnda.no

 

Tekst: Su Thet Mon