Trær skaper ofte konflikter mellom naboer. Treet som representerer gode minner og er forskjønnende eller skjermende for den ene, kan være en torn i øyet og redusere verdien på eiendommen til en andre. Det er derfor ikke uten grunn at vi både har en egen nabolov, og at naboloven har egne bestemmelser om nettopp trær.

Naboloven § 3 omhandler retten til å ha trær på egen eiendom. Bestemmelsen sier at dersom det ikke er nevneverdig om å gjøre for eieren, må han ikke ha tre som er til skade eller særlig ulempe for naboen nærere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendommen enn tredjeparten av trehøyden. Treet må altså være høyere enn tre ganger avstanden for at bestemmelsen skal komme til anvendelse.

Dersom det er nevneverdig om å gjøre for naboen å beholde trærne på sin eiendom, kommer bestemmelsen likevel ikke til anvendelse selv om trærne fører til skade eller ulempe for naboene. Spørsmålet må da løses etter den generelle regelen i naboloven § 2 som sier:

«Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg.

I avgjerda om noko er urimeleg eller uturvande, skal det leggjast vekt på kva som er teknisk og økonomisk mogeleg å gjera for å hindra eller avgrensa skaden eller ulempa. Det skal jamvel takast omsyn til naturmangfaldet på staden.

I avgjerda om noko er urimeleg, skal det vidare leggjast vekt på om det er venteleg etter tilhøva på staden og om det er verre enn det som plar fylgja av vanlege bruks- eller driftsmåtar på slike stader.

Jamvel om noko er venteleg eller vanleg etter tredje stykket, kan det reknast som urimeleg så langt som det fører til ei monaleg forverring av brukstilhøva som berre eller i særleg grad råkar ein avgrensa krins av personar.»

Som det fremgår er gir altså reglene angivelse om et skjønn. Målebånd og paragrafer gir derfor ikke i seg selv et fullstendig svar på om et tre kan kreves fjernet eller ikke.

Det er viktig at man ikke selv begynner å kutte ned på naboens trær, da dette kan føre til erstatningsansvar. Dersom en dialog med naboen om dette ikke nytter, må saken derfor tas inn til domstolene for å få en rettslig avgjørelse.

Trenger du rådgivning i forhold til en tvist om trær, kan det derfor være nyttig å få saken vurdert av en kyndig advokat.