Når en ansatt blir syk, har vedkommende rett til å være borte fra arbeidet. Videre har arbeidstakeren krav på sykepenger. Reglene for bruk av egenmelding og sykemelding er detaljerte. Her får du en kort oversikt.


Sykefravær i arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven har ingen uttrykkelige bestemmelser om rett til fravær ved egen sykdom. At sykrefavær er en legitim fraværsgrunn, og altså ikke representerer noe brudd på pliktene som arbeidstaker, fremgår imidlertid indirekte ved bestemmelsen om oppsigelsesvern ved sykdom arbeidsmiljøloven § 15-8, jf egen artikkel om dette.

 

 

sykefravaer-syk-arbeidstaker

Folketrygdlovens bestemmelser – egenmelding og sykmelding

 

Folketrygdloven § 8-23 gir en arbeidstaker som blir syk eller skadet rett til å melde fra til arbeidsgiver om sykdomsfravær uten å måtte legge frem sykemelding. Dette kalles for egenmelding. En arbeidstaker har rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden på grunnlag av skriftlig eller muntlig egenmelding (med de begrensninger som er angitt nedenfor).

Vilkåret for å benytte egenmelding er at arbeidstakeren må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder, jf folketrygdloven § 8-24.

Dersom et arbeidsforhold har vært avbrutt i mer enn to uker, kan egenmelding først benyttes når arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i to måneder.

Som avbrudd regnes også permisjon. Arbeidsforholdet regnes ikke som avbrutt ved opphold i arbeidet på mer enn 14 dager, dersom arbeidstakeren har en fast turnusordning eller lignende.

Det gjøres imidlertid unntak fra to måneders-kravet dersom arbeidsforholdet blir avbrutt grunnet bedriftspermittering, permisjoner etter arbeidsmiljøloven, permisjon etter sjømannsloven eller permisjon etter militær- og siviltjeneste. I så fall løper en ny frist på fire uker fra arbeidstaker begynte i arbeid igjen.

Egenmelding kan benyttes for opptil tre kalenderdager om gangen. Ved nytt sykefravær innen 16 kalenderdager regnes tidligere fraværsdager uten sykemelding med. Varer arbeidsuførheten utover de tre kalenderdagene egenmelding er benyttet, kan arbeidsgiveren kreve sykemelding (legeerklæring). Dersom arbeidstakeren ikke fremlegger sykemelding, faller retten til sykepenger bort for egenmeldingsperioden. Dette gjelder likevel ikke hvis arbeidstakeren har vært forhindret fra å søke lege og det er godtgjort at han eller hun har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt.

Egenmelding kan benyttes inntil fire ganger i løpet av et år. Således vil en arbeidstaker kunne tape retten til å benytte egenmelding dersom han i løpet av tolv måneder har hatt fire fravær eller mer uten å legge frem sykemelding. En arbeidstaker kan også tape retten til egenmelding dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom, jf folketrygdloven § 8-27.
[box type=»info» style=»rounded»]§ 8-24.Rett til å nytte egenmelding
For å få rett til å nytte egenmelding må arbeidstakeren ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Ved gjenansettelse innen to uker regnes tidligere arbeidsforhold med.
Dersom et arbeidsforhold blir avbrutt i mer enn to uker, kan egenmelding først nyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i to måneder.
Egenmelding kan likevel nyttes når vedkommende har vært i arbeid i fire uker etter avbruddet, dersom avbruddet skyldtes
a) bedriftspermittering
b) permisjon etter arbeidsmiljøloven §§ 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-9 og 12-10.
c) permisjon etter skipsarbeidsloven §§ 7-2 til 7-5, 7-8 og 7-9, eller
d) militær- eller siviltjeneste.
Egenmelding kan nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen. Fravær fra en arbeidsøkt som strekker seg over et døgnskille, skal regnes som en egenmeldingsdag. Ved nytt sykefravær innen 16 kalenderdager regnes tidligere fraværsdager uten legeerklæring med.
Varer arbeidsuførheten utover de tre kalenderdagene egenmelding er nyttet, kan arbeidsgiveren kreve legeerklæring. Dersom arbeidstakeren ikke legger fram legeerklæring, faller retten til sykepenger bort for egenmeldingsperioden. Dette gjelder likevel ikke hvis arbeidstakeren har vært forhindret fra å søke lege og det er godtgjort at han eller hun har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt.[/box]