Det er første dag i ferien, og du kjenner feberen og hodepinen komme sigende. Noen timer senere skjønner du at det bare er å utsette hytteturen, og krype under dynen for å pleie influensaen. «Er dette virkelig ferie?» tenker du. Betyr sykdommen at jeg skal bruke opp en del av årets ferie på å være syk, uten å få slappet av, gjort hyggelige ting og ladet batteriene? – Eller går det an å kreve ny ferie for den tiden du er syk under «ferien»?

Med dagens regler (pr april 2014) mener lovgiver at du har ferie, selv om du er syk inntil fem virkedager i ferien. Slik har det vært lenge.

[box type=»info» size=»large» style=»rounded»]Reglene er i dag at altså at hvis du blir syk mens du har ferie, er det bare dersom du blir 100 % arbeidsufør i seks virkedager eller mer, at du på visse vilkår kan få utsatt ferien. (Snart kommer nye regler, les videre så får du oversikten!)[/box]

Som «virkedager» regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager (ferieloven § 1). Det er derfor bare ved lengre ferier og lengre sykdomsperioder at man vil ha krav på utsatt feire på grunn av sykdom.

Når dette skrives står påsken for døren. vi kan derfor lage følgende eksempel:

La oss si at du har du avtalt med arbeidsgiver at du reiser på påskeferie fra mandag i påskeuken og kommer tilbake tirsdag etter påske. Du skal være borte fra arbeidet i 8 kalenderdager, men siden det er tett med helligdager i påsken, er det bare 4 virkedager i perioden. Allerede litt ut på på mandagen blir du syk. Du er så syk at legen ikke er i tvil om at du er å anse som 100 % sykemeldt. Men med dagens regler har du da hatt ferie, og brukt opp feriedagene, selv om ferien ble tilbrakt under dynen med paracet og lommetørkle.

 

[box type=»info» style=»rounded»]Denne artikkelen handler om tilfellene der du blir syk i ferien. Blir du syk FØR ferien, har du i dag rett til å kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Det følger av dagens regelverk i ferielovens § 9 første ledd.[/box]  

Norge bryter Arbeidstidsdirektivet

Nå kommer det imidlertid endringer. Endringene i ferieloven kommer som en følge av at Norge er forpliktet til å gjennomføre arbeidstidsdirektivet i medhold av EØS-avtalen. Før vi ser på endringene, er det derfor greit å gi en kort bakgrunnsbeskrivelse:

Arbeidstidsdirektivet setter rammer for medlemslandenes regulering av arbeidstiden, blant annet i forhold til ferie. Direktivet er et minimumsdirektiv, som i artikkel 7 setter følgende minimumskrav til årlig ferie for arbeidstakerne:

[unordered_list style=»tick»]

  • Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre enhver arbeidstaker en årlig betalt ferie på minst fire uker, i samsvar med vilkårene for rett til og tildeling av en slik ferie fastsatt i nasjonal lovgivning og/eller praksis.
  • Minimumsperioden for årlig betalt ferie kan ikke erstattes av en økonomisk godtgjøring, unntatt når arbeidsforholdet opphører.[/unordered_list]

 

EU-domstolen har gjentatte ganger uttalt at retten til årlig betalt ferie er et særlig viktig prinsipp i EUs sosiale lovgivning, som det ikke kan gjøres unntak fra.

Bestemmelsen i artikkel 7 nr. 1 slår altså fast som et generelt utgangspunkt at det er krav om at arbeidstakere i medlemslandene skal sikre til fire ukers årlig betalt ferie.

EU-domstolen har videre presisert det nærmere innholdet i dette kravet i tilfeller der arbeidstaker blir syk i forbindelse med fastsatt ferie:

Ifølge EU-domstolen skal en arbeidstaker som blir arbeidsufør i forbindelse med fastsatt ferie gis mulighet til å få utsatt ferien, uansett om arbeidsuførheten oppstår i forkant av eller i løpet av ferien.

Per i dag er altså norsk regleverk i strid med bestemmelsene i arbeidstidsdirektivet. Dette har regjeringen innsett, og på denne bakgrunn er det fremmet forslag til endring i loven gjennom Prop. 73 L (2013–2014) 

Videre ESA påpekt at Norge bryter reglene, og Norge fikk i februar to måneders frist på å ta grep for å få norsk regleverk til å bli i samsvar med Arbeidstidsdirektivet.

 

Endringer i ferieloven fra 1. juli 2014

Departementet har foreslått følgende endringer. Forslagene er ikke formelt vedtatt enda (pr 12. april 2014), men det må antas at følgende vil blir vedtatt i løpet av relativt kort tid:

Ferielovens § 9. Ferieavvikling under sykdom, permisjon, arbeidskamp mv

(1) (Ferieavvikling under sykdomsfravær mv)

Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien.

Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør minst 6 virkedager i ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Medfører arbeidsuførhet at feriefritid ikke blir avviklet innen ferieårets utløp, kan arbeidstaker kreve å få overført inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Krav om overføring må fremsettes innen ferieårets utløp.

Kommentarer til endringene:

Kravet til seks dagers arbeidsuførhet i § 9 nr. 1 andre ledd første punktum blir tatt bort. Bestemmelsen vil dermed gi arbeidstakerne rett til å få utsatt ferie, uavhengig av hvor mange virkedager arbeidsuførheten har vart. § 9 nr. 1 andre ledd andre punktum blir videreført uendret.

§ 9 nr. 1 tredje ledd blir opphevet. Dette blir gjort for å presisere at all ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret på grunn av sykdom, skal overføres til det påfølgende året, jf. § 7 nr. 3 andre ledd første punktum.

 

Oppsummering:

[unordered_list style=»tick»]

  • Nye regler vil gi den som blir syk i ferien rett til ny ferie fra første sykedag
  • Det vil fortsatt være krav om  dokumentasjon i form av legeattest
  • Kravet må fremsettes uten ugrunnet opphold (gi beskjed med en gang!)
  • Endringene trer sannsynligvis i kraft 1.07.2014.
    [/unordered_list]