Bustadoppføringslova er en av de viktigste forbrukervernlovene vi har. Men hva er egentlig de viktigste rettighetene i bustadoppføringsloven? Og når kommer bustadloven til anvendelse?

Bustadoppføringslova (bustadoppføringsloven) regulerer forholdet mellom entreprenør og forbruker, ved avtale om oppføring av bygning til bostedsformål. Den kommer også til anvendelse ved kjøp av fast eiendom hvor det på avtaletidspunktet fortsatt gjenstår arbeid på boligen. Den kommer derfor til anvendelse i de fleste situasjoner hvor selger er næringsdrivende, og boligen er et nybygg.

Loven gjelder alle former for eiendom til bostedsformål, både vanlige boliger og fritidsboliger. Loven gjelder ikke bare der huset bygges nytt fra grunnen av, og også en full ombygging kan regnes som oppføring.

Loven oppstiller en del minstekrav til kjøper og selger, og gir samtidig begge parter rettigheter i forhold til hverandre annen.

Hovedformålet med bustadoppføringsloven er å verne forbrukeren ovenfor entreprenøren.

 

Når foreligger det mangel og forsinkelse?

Målet med en kontrakt etter bustadoppføringsloven er overtakelsen av boligen. Overtaeksel skjer ved overtakelsesforretning.

Se vår artikkel om overtakelse og overtakelsesforretning ved nyoppført bolig

Hvis overtakelse ikke kan skje til den tiden forbrukeren har rett til, foreligger det forsinkelse fra entreprenørens side. Det samme gjelder hvis arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsovertakelse ikke kan skje til de tidspunkt forbrukeren kan kreve. Hvis forbrukeren ikke betaler sin ytelse til det tidspunktet entreprenøren kan kreve, foreligger forsinkelse fra kjøpers side.

Bustadoppføringslova

Det foreligger mangel fra selgers side når resultatet ikke samsvarer med de kravene som følger av avtalen eller loven.

Det samme gjelder hvis resultatet ikke er i overensstemmelse med offentligrettslige krav som fremgår av lov.

Har entreprenøren unlatt å gi opplysninger som han måtte kjenne til, som forbrukeren kan regne med å få, og de uteblitte opplysningene har virket inn på avtalen, foreligger mangel etter loven. Det samme gjelder uriktige opplysninger som har virket inn på avtalen. Entreprenør og forbrukers rettigheter

 

Hva kan kjøper gjøre ved mangel og forsinkelse?

Ved mangler og forsinkelse fra selgers side, kan forbrukeren iverksette diverse misligholdsbeføyelser.

Etter nærmere regler kan forbrukeren velge mellom:

  • holde tilbake sin ytelse (vederlaget),
  • kreve mangelen rettet,
  • kreve prisavslag,
  • heve avtalen eller
  • kreve erstatning.

En praktisk viktig rettighet forbrukeren har, er å kreve dagbøter ved forsinkelse.

Les også vår artikkel: Boligkjøperes krav på dagmulkt fra boligutbyggere etter forsinkelser

Entreprenøren på sin side, kan stanse arbeidet, kreve tilleggsvederlag, heve avtalen, kreve erstatning, kreve rente og erstatning for rentetap, hvis forbrukeren ikke yter sin del når han skal.

Videre lesning: Selve lovteksten, samt artikler om loven finner du på bustadoppføringslova. Lovteksten ligger også på lovdata.