Kjenner du de juridiske fellene i forbindelse med reglene for reklamasjon? Visste du at du kan tape retten til å reklamere hvis du ikke får frem på riktig måte, og reklamerer til rett tid? Og at det gjelder forskjellige reklamasjonsregler for ulike former for kjøp? Les vår innføring i reglene for reklamasjon i både forbrukerkjøp, alminnelige kjøp, og kjøp av eiendom.

Generelt om reklamasjon

De fleste av oss vil en eller annen gang i livet oppleve at vi kjøper noe som har en mangel. Det kan være som næringsdrivende, som forbruker eller ved boligkjøp. Om en opplever dette, er det viktig å vite at det må reklameres over mangelen, og at dette må gjøres innen visse frister. Hvis kjøperen ikke reklamerer innen lovens frister, vil han fort tape retten til å gjøre mangelskravet gjeldende. Det vil si at kjøperen mister retten til å få mangelen utbedret, mister retten til å heve kjøpet, mister retten til å kreve prisavslag osv. Mange synes det kan være fristende å ”samle” mangler, slik at det kan reklameres på flere ting i samme slengen. Baksiden er at man ved dette risikerer å oversitte tidsfristene. Vårt råd i denne sammenheng er derfor å reklamere fortløpende, slik at fristene overholdes.

 

Forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)

Når det gjelder forbrukerkjøp (Forbrukerkjøp er når du som privatperson kjøper noe av en næringsdrivende) er hele loven utformet med tanke på å ivareta forbrukerens rettigheter. Dette gjenspeiles også i reglene om reklamasjon, som bl.a. gir forbrukeren enklere og romsligere frister for å reklamere enn det som gjelder ved andre typer av kjøp.

 

Tips: Forbrukerkjøpsloven finner du på lovdata ved å følge denne lenken

 

Hvis du opplever du at tingen du har kjøpt ikke er i kontraktsmessig stand, foreligger det mest sannsynlig en mangel. Det kan være snakk om mangler i varierende grad; noe som viser seg raskt etter at man har tatt tingen i bruk, eller mangler som er skjulte og latente slik at de ikke kommer til syne før etter en tid etter at tingen ble overtatt. Mangler som viser seg innen 6 måneder etter levering, skal antas å ha foreligget på leveringstiden om ikke annet kan godtgjøres av selger. Det kan videre nevnes at selv om det foreligger garanti ved kjøpet, fratar ikke dette forbrukeren hans rett til å fremme de mangelskrav som forbrukerkjøpsloven gir.

Hvordan reklamere i forbrukerkjøp?

I forbrukerkjøp holder det med en nøytral reklamasjon. Det vil si en muntlig eller skriftlig melding om at forbrukeren mener at tingen har en mangel og at han ønsker å holde selgeren ansvarlig for dette. Det er ikke noe krav om at forbrukeren må vite hva som må til for å rette på forholdet, eller hvilke mangelskrav han kan gjøre gjeldende.

 

Tidsfristene for reklamasjon i forbrukerkjøp

Vi skiller mellom de relative og de absolutte reklamasjonsfristene. Vi starter med førstnevnte; I forbrukerkjøpsloven er hovedregelen at reklamasjonsfristen er 2 måneder etter at man faktisk oppdaget mangelen. Dette uavhengig om man burde ha oppdaget den tidligere.

Ved siden av hovedregelen oppstiller loven også et krav om at det må reklameres innen ”rimelig tid” fra mangelen ble oppdaget. Dette kan lett virke forvirrende, men denne skjønnsmessige fristen er ment å gjelde hvor spesielle forhold tilsier at reklamasjonsfrist bør være lengre enn 2 måneder. Om tilleggsfrist kan tilkjennes beror på den konkrete situasjon.

 

Når det gjelder de absolutte reklamasjonsfristene er disse på 2 og 5 år i forbrukerkjøp. Det er meget viktig at kjøperen ikke blander de relative og de absolutte fristene. De relative fristene omhandler tidsforløpet mellom at kjøperen oppdaget mangelen og frem til mangelen påberopes, mens de absolutte reklamasjonsfristene gjelder fra tingen ble overtatt (kjøpt). Den absolutte reklamasjonsfristen er i utgangspunktet 2 år etter at kjøperen overtok tingen, men den er forlenget til 5 år for ting som er ment å vare ”vesentlig lengre” enn 2 år. Det vil si at hvis en ting er ment å vare i 3-4 år, så gjelder 5 års fristen.

 

Ved å se den relative og den absolutte fristen i lys av hverandre, betyr dette at retten til reklamasjon kan være tapt om man er innenfor den relative fristen, men utenfor den absolutte. Vist med et eksempel; om jeg kjøper en vaskemaskin som er ment å vare i minst 4 år, og den slutter å virke etter 6 år, hjelper det ikke å reklamere innen 2 måneder fra da mangelen ble oppdaget. Den absolutte reklamasjonsfristen på 5 år er overskredet, og mangelen kan derfor ikke gjøres gjeldende.

 

 

 

Reklamasjon ved vanlige kjøp (kjøpsloven)

Hvordan reklamere i alminnelige kjøpsforhold

Når det gjelder de alminnelige kjøpsforhold (kjøp mellom næringsdrivende eller privatpersoner), er reglene litt annerledes enn ved forbrukerkjøp. Det foreligger samme krav om fremgangsmåten for reklamasjon (nøytral reklamasjon); Kjøperen må påberope seg mangelen og angi hva slags mangel det gjelder, for så å gi selgeren melding om dette. Hva som kreves for at en mangel er gjort gjeldende, beror blant annet på kontraktsforholdets art og partenes stilling. Her bør det i alminnelighet ikke stilles for strenge krav. Kjøperen kan selv velge om han vil reklamere skriftlig eller muntlig, men av bevismessige årsaker vil skriftlig reklamasjon være en fordel.

Dersom kjøperen vil kreve at tingen skal rettes/omleveres eller at kjøpet skal heves, er det et tilleggsvilkår at det må fremgå av reklamasjonen hvilken sanksjon som kreves. Hvis dette ikke fremkommer av den «nøytrale» reklamasjonen må det fremmes en egen spesifisert reklamasjon (erklæring) hvor det fremgår at det kreves retting/omlevering eller heving. Slikt krav om spesifisert reklamasjon gjelder som nevnt kun dersom det kreves retting/omlevering eller heving, og ikke hvis det kreves andre misligholdsbeføyelser, slik som prisavslag eller erstatning.

 

Tidsfristene i alminnelige kjøpsforhold

Når det gjelder de relative fristene ved alminnelige kjøpsforhold, er det krav om at kjøper må gi nøytral reklamasjon innen ”rimelig tid” etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Hva som er ”rimelig tid” beror mye på hvem partene er. Er tingen kjøpt av en næringsdrivende til bruk i næringsvirksomhet, kreves det en raskere reaksjon. Videre legges det vekt på hva kjøpet gjelder og kjøperens sakkunnskaper. Det skal her understrekes at i alminnelige kjøp kan ”rimelig tid” innebære en kortere reklamasjonsfrist enn 2 mnd.

I kjøpsloven har kjøperen en undersøkelsesplikt, og denne er knyttet opp mot når han ”burde” ha oppdaget mangelen. Ofte kan det likevel være tale om skjulte feil som ikke viser seg før etter en tids bruk, og som ikke kunne vært oppdaget ved en vanlig undersøkelse. Reklamasjonsfristen begynner da å løpe når mangelen viser seg på en slik måte at kjøperen burde ha oppdaget den.

Den absolutte reklamasjonsfristen i kjøpsloven er på 2 år, og løper fra da kjøperen overtok tingen. Denne fristen gjelder ikke dersom selgeren ved garanti har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.

Dersom kjøperen vil kreve retting eller omlevering må også den spesifiserte reklamasjonen gis innen rimelig tid. Hvis det først er fremmet en nøytral reklamasjon innen lovens frister, må denne følges opp med en spesifisert reklamasjon innen «rimelig tid deretter». Hvis det kreves heving er det i utgangspunktet ingen tilleggsfrist, og hevingserklæringen må fremmes «innen rimelig tid» etter at kjøperen ble kjent med mangelen. Men, hvis kjøperen først har krevd retting eller omlevering, vil fristen for å kreve heving ta utgangspunkt i den frist som selgeren har fått for å avhjelpe mangelen.

 

Reklamasjonsfrister ved kjøp av fast eiendom (Avhendingslova)

 

Hvordan reklamere ved kjøp av fast eiendom

Også ved kjøp av fast eiendom må kjøperen avgi en nøytral reklamasjon. Han må gjøre gjeldende at det foreligger en mangel, og at han ønsker å holde selgeren ansvarlig for dette. Kjøper må videre gi selgeren melding om hva reklamasjonen gjelder; forsinkelse eller mangel, og i hvilken utstrekning. Det kan i visse situasjoner være vanskelig å redegjøre for hva slags mangler som hefter på eiendommen, da man bare har symptomer å forholde seg til. I slike tilfeller er det nok å vise til hvordan mangelen fremtrer, uten å kunne påvise den konkrete feilen. Etter hvert som kjøperen ser hvordan mangelen arter seg, må han innen rimelig tid følge opp med videre underretning til selger for å holde kravet i hevd. Kjøper kan selv velge om han vil reklamere skriftlig eller muntlig, men av bevismessige hensyn vil det være en fordel å reklamere skriftlig.

 

Dersom kjøperen vil kreve retting av mangelen eller ønsker å heve kjøpet må han gi en spesifisert reklamasjon (erklæring) om dette. Dersom det kreves andre misligholdsbeføyelser, slik som prisavslag eller erstatning, er det tilstrekkelig med den nøytrale reklamasjonen.

 

Tidsfristene ved kjøp av fast eiendom

I likhet med de alminnelige kjøpsforhold må det også ved boligkjøp reklameres innen ”rimelig tid” etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Mange typer av mangler vil kjøperen oppdage forholdsvis raskt etter at han tar boligen i bruk. Ved boligkjøp har kjøperen videre en undersøkelsesplikt, og han skal så snart han har rimelig mulighet til det undersøke den overtatte boligen. For de manglene som ble – eller burde bli – oppdaget ved denne undersøkelsen, vil utgangspunktet for reklamasjonsfristen være undersøkelsestidspunktet. Hva som skal regnes som ”rimelig tid” ved boligkjøp avhenger av en konkret vurdering. I denne vurderingen legges det bl.a. vekt på om kjøperen er en forbruker eller næringsdrivende. En må i større grad kunne kreve en rask reaksjon fra en profesjonell part enn av en privat part. Videre skal det legges vekt på hva slags sakkunnskaper kjøperen har om eiendommen, og hva slags eiendom kjøpet gjelder.

 

For en privat huskjøper, vil en nøytral reklamasjon fremmet i løpet av 2-3 mnd fra mangelen ble – eller burde ha blitt – oppdaget, som regel ligge innenfor hva som anses som «rimelig tid». Som tidligere behandlet vil vurderingen bero på de konkrete forhold, men nevnte tidsanslag kan likevel fungere som en tommelfingerregel.

 

Den absolutte reklamasjonsfristen ved kjøp av fast eiendom er på 5 år. Utgangspunktet er at fristen begynner å løpe den dagen kjøperen overtok eiendommen. Dersom selgeren, ved avtale eller garanti, har gitt kjøperen en lengre reklamasjonsfrist enn det som følger av loven, vil det være denne lengre fristen som gjelder. I forbrukerkjøp kan det ikke avtales kortere frister enn de som følger av loven.

 

Dersom kjøperen vil kreve retting eller å heve kjøpet, må også den spesifiserte reklamasjonen (erklæringen) om dette fremmes innen rimelig tid. På samme måte som ved mangelskrav fremmet etter kjøpsloven, vil fristen for å kreve retting være «innen rimelig tid» etter at det er fremmet en nøytral reklamasjon. Når det gjelder heving er det i utgangspunktet ingen slik tilleggsfrist, og hevingserklæringen må – på samme måte som den nøytrale reklamasjonen – avgis innen «rimelig tid» etter at feilen ble eller burde ha blitt oppdaget. Men, dersom selgeren har fått en frist til å rette mangelen, vil det være utløpet av denne fristen som danner utgangspunktet for fristen for å kreve heving av kjøpet.

 

 

Unntak for tidsfristene ved grov uaktsomhet og uredelighet

Det gjelder ett unntak fra reglene over, ved at det ikke løper noen reklamasjonsfrist dersom selger har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro.

Dette gjelder både for forbrukerkjøp, alminnelige kjøp og ved kjøp av fast eiendom. I slike tilfelle vil kjøperen ikke tape sin rett til gjøre mangelen gjeldende selv om han oversitter reklamasjonsfristene. Det skal imidlertid gjøres oppmerksom på at det foreligger fare for at krav foreldes etter foreldelsesloven.