Hva gjør du hvis noen misligholder en avtale eller det er mangler ved noe du har kjøpt? I juridisk språkbruk er dette spørsmål om hvilke misligholdsbeføyelser du kan rette mot avtalemotparten.

Misligholdsbeføyelser er altså den juridiske samlebetegnelsen på krav en part kan gjøre gjeldene ovenfor en avtalemotpart som ikke har oppfylt en avtale, eller der avtalen er mangelfullt oppfylt.

Typiske situasjoner der det foreligger avtalebrudd er ved forsinkelse og mangler:

Forsinkelse

Forsinkelse foreligger dersom avtalen ikke er oppfylt til rett tid. I kjøpsloven er forsinkelse definert som «Dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for seint, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side»

 

Mangler 

Mangel ved en bil
Mangler ved bilkjøp er en vanlig årsak til reklamasjon.

Mangel foreligger dersom varen eller tjenesten ikke er i samsvar med det som er avtalt.

Mangler kan foreligge i en rekke forskjellige situasjoner.

Typiske mangler er dersom der er noe ved tingen som er solgt som er ødelagt eller ikke fungerer som forutsatt. For eksempel kan vi tenke oss en bil der motoren ikke fungerer (noe som klart vil oppleves som en alvorlig mangel).

Videre kan det være mangler med tanke på volumet eller egenskapene til eiendelen. (Du har for eksempel bestilt 4 vinterdekk, men bare mottatt 3. Vi kan også tenke oss en bil som oppgis å ha gått 50000 km, men i virkeligheten har gått 150.000 km)

En annen form for mangel er rettsmangel (Bilen var stjålet, og selgeren hadde forfalsket papirene).

 

Misligholdsbeføyelser er direkte regulert i en rekke forskjellige lover. Videre er det omfattende rettspraksis og juridisk teori knyttet til både de forskjellige former for misligholdsbeføyelser, og i hvilke situasjoner man man velge mellom de ulike misligholdssanksjonene.

De klassiske misligholdsbeføyelser er

  • Krav om oppfyllelse av avtale / levering av vare eller tjeneste
  • Krav om retting / reparasjon
  • Krav om prisavslag
  • Omlevering (levering av ny, tilsvarende vare)
  • Erstatning
  • Heving
  • Dagbøter

Ikke alle misligholdsbeføyelser er aktuelle vel alle typer kjøp.

Ved forbrukerkjøp er det lovregulert en rekke misligholdsbeføyelser som er preseptoriske, det vil si at det ikke er lov å avtale dårligere vilkår enn de som følger av loven. Eksempler på dette er reglene om mangler og misligholdsbeføyelser i forbrukerkjøpsloven, bustadoppføringsloven og håndtverkertjenesteloven.

Hvordan gå frem for å gjøre gjeldede en misligholdsbeføyelse?

Første bud når du opplever at en avtale ikke blir oppfylt av motparten er å reklamere. Reklamasjonen bør skje skriftlig, eventuelt at du følger opp den muntlige reklamasjonen med en skriftlig melding. En rask reklamasjon er viktig for å ikke tape retten til å gjøre misligholdsbeføyelsen gjeldene.

Les også vår artikkel om reklamasjon

Kjøpsloven § 32 sier om reklamasjon at: «Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.»

Når du har reklamert, er neste skritt er å ta stilling til hvilket krav du vil gjøre gjeldende. Ytterpunktene er å kreve oppfyllelse (kreve levering) og å heve avtalen. Her er det vanskelig å gi noen klare retningslinjer, siden valg av relevant krav nødvendigvis må gjøres ut fra forholdene i den aktuelle situasjonen.

 

Forsikringen kan betale for advokatbistand ved mangelsbeføyelser!

advokat-tipsVisste du at en rekke forsikringer, som for eksempel boligforsikringer, bilforsikringer, båtforsikringer har inkludert en egen «advokatforsikring» som gir deg rett på advokathjelp dersom det oppstår tvist om mangler knyttet til den forsikrede gjenstanden?

Les mer i vår artikkel om rettshjelpsforsikring.

 


 

 

Advokathjelp i forbindelse med kjøp eller avtale?

Denne artikkelen er skrevet av advokat Eivind Arntsen i Brækhus Advokatfirma i Oslo. Har du behov for advokathjelp? Advokatene i Brækhus har gitt juridisk bistand innen alle sentrale sivilrettslige områder i over 150 år. Kontakt oss ved å fylle ut skjemaet under, eller ring oss i kontortiden på telefon 21 37 80 00