Om viktigheten med å reklamere i tide i forretningsforhold. Og noen nyere avgjørelser fra domstolene.

Hva kreves det av kjøper ved reklamasjon i forretningsforhold?

Reklamasjon er et tema av sentral betydning som ofte kommer opp for retten. Når man som kjøper oppdager at varen har en mangel, er det viktig å være klar over hva som kreves for at reklamasjonsretten skal bestå. Her er det visse fallgruver av sentral karakter som bl.a. reklamasjonens tidsfrister og hvilket ansvar du selv har.

Spørsmålet vedrørende reklamasjonens tidsfrister ble nylig tatt opp i en fersk lagmannsretts dom fra 10.09.13. Spørsmålet knyttet seg til om reklamasjonen over kvalitets- og kvantitetsmangler vedrørende fiskeprodukter var for sent fremsatt jf.

Kjøpsloven § 32 sammenhold med § 31. Her hadde reklamasjonen skjedd mer enn ett år etter leveringen av varene. Det som gjør denne dommen noe spesiell var at lagmannsretten avbrøt ankeforhandlingen midt under rettssaken – fordi den fant at kjøpers krav ikke kunne føre frem. En sterk indikasjon på hvor klare reklamasjonsreglene er.

Etter kjøpsloven § 32 1.ledd taper kjøperen sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva mangelen gjelder.

Hva som i det enkelte tilfellet må anses som rimelig tid må sees i sammenheng med kjøperens plikt etter kjøpslovens § 31, hvor han etter levering og så snart han etter forholdene har rimelig anledning til det må undersøke tingen slik god skikk tilsier.

Det alminnelige lojalitetskravet i kontraktsforhold danner grunnlaget også for reklamasjonsreglene: Den som mener å ha mottatt som er mangelfull, må gi beskjed på en slik måte at den annen part gis en rimelig mulighet for å ivareta sine interesser jf. Høyesteretts dom publisert i Rt. 2012 s 1779.

 

Undersøkelsesplikten er meget sentral, og ansvaret ligger således på kjøperen. Om han ikke innretter sin virksomhet slik at mangler kan avdekkes på et tidlig tidspunkt, kan dette medføre at disse ikke kan påberopes senere.

Saken om fiskeprodukter illustrerer dette

Fra dommen siterer vi:

   Etter kjøpsloven § 32 første ledd taper kjøperen sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva mangelen gjelder. Avgjørelsen av hva som i det enkelte tilfelle må anses som « rimelig tid », må ses i sammenheng med kjøperens plikt etter kjøpsloven § 31 til, etter levering og så snart han etter forholdene har rimelig anledning til det, å « undersøke tingen slik god skikk tilsier ».

       I nærværende sak dreier det seg om salg av matvarer. Selv om det etter det opplyste dreier seg om matvarer av mindreverdig kvalitet, er det like fullt konsumvarer som skal videreselges og -sendes til et annet kontinent. Under slike omstendigheter må kjøperen, for å overholde plikten etter kjøpsloven § 31 første og andre ledd, gjennomføre nødvendige undersøkelser av varen kort tid etter mottak. Det er således kjøperens ansvar å innrette sin virksomhet slik at eventuelle mangler blir avdekket på et tidlig tidspunkt. Unnlatelse av dette vil medføre at mangler som ville vært avdekket ved slike undersøkelser, ikke vil kunne påberopes på et senere tidspunkt.

       Når det dreier seg om konsumvarer, er det særlig hensynet til å avdekke eventuelle kvalitetsmessige mangler som tilsier en slik organisering av virksomheten. Dersom kvalitetsmangler påberopes for den aktuelle type varer lang tid etter levering, vil det være vanskelig å vurdere varenes tilstand på leveringstidspunktet. Ved slike undersøkelser må det antas at også kvantitetsmessige mangler raskt blitt avdekket, ved å sammenholde bestillingen med det som er mottatt.

       På bakgrunn av det ovenstående skulle Doy reklamert kort tid etter mottak av den enkelte leveranse, for å oppfylle kravet til reklamasjon innen rimelig tid.

 

Retten la i denne saken vekt på hensynet bak å avdekke kvalitetsmessige mangler ved konsumvarer (varer som skal forbrukes innen kort tid).

Kvalitetsmessige mangler knyttet til slike varer kan være vanskelig å vurdere lang tid etter levering. Ved undersøkelse av om varen er kvalitetsmessig tilfredsstillende, vil ofte kvantitetsmessige mangler bli avdekket ved å sammenholde bestillingen med det som er mottatt.

I denne saken var det snakk om mangler ved varer fra 2008 og 2009, som ikke ble påberopt før i en epost 30.juni 2010 og en forliksklage 20.juni 2011.

Retten kom frem til at dette ikke var å anse som reklamasjon innen «rimelig tid» sett ut ifra forholdene og varenes karakter. Det ble videre bemerket at kjøperen selv har bevisbyrden for eventuell muntlig reklamasjon som tilfredsstiller rimelig tid og på en måte som ellers tilfredsstiller lovens krav til reklamasjon. Sistnevnte sikter til den nøytrale reklamasjonen; kjøperen må påberope seg mangelen, angi hva slags mangel det gjelder og gi selgeren beskjed om dette. Kravene her kan variere etter kontraktsforholdets art og partenes stilling, men det bør i alminnelighet ikke stilles for strenge krav.

Om reklamasjonen tilfredsstiller lovens krav, må kjøperen videre følge den opp innen rimelig tid. Kjøperen må her opptre som den aktive part ved reklamasjonen.

I foreliggende sak skulle kjøperen ha fulgt opp eventuelle muntlige reklamasjoner fra 2008/ 2009 lenge før forliksklagen 20.juni 2011. Lagmannsretten la her vekt på at en manglende oppfølging var en sterk indikasjon på at det ikke var reklamert på en måte som tilfredsstilte lovens krav på et tidligere tidspunkt.

Reklamasjonsprosessen kan etter dette oppsummeres slik:

  • Reklamasjonen skal gjøres gjeldende i rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen – dette gjøres ved å;
  • Kontrollere at varen er kvalitet og kvantitetsmessig i samsvar med avtalen, så fort dette lar seg gjøre etter levering.
  • Gjøre gjeldende en nøytral reklamasjon, så snart som mulig
  • Følge opp med en mer detaljert reklamasjon, angi mer konkret og utførlig hva mangelen gjelde.
  • Være konkret på hvilke misligholdsbeføyelser man vil gjøre gjeldende