Det er i dag selvsagt at gravide kvinner ikke skal oppleve diskriminering i forbindelse med svangerskapet eller fødsel. Både likestillingsloven og arbeidsmiljøloven har regler som beskytter kvinner mot diskriminering og oppsigelse på grunn av graviditet. Reglene beskytter også fedre i forbindelse med uttak av permisjon.

vern mot oppsigelse ved graviditet
Kvinner har i dag et sterkt vern mot diskriminering og oppsigelse på grunn av graviditet

Gravides vern mot diskriminering

Kvinner har fått et stadig styrket vern mot diskriminering de siste årene. I 2002 ble likestillingsloven endret slik at diskriminering på grunn av graviditet og fødsel ble ansett som en direkte diskrimineringsgrunn. Regelendringen kom som følge av EU-lovgivning som Norge er pålagt å følge gjennom EØS-avtalen.

Etter likestillingsloven er nå enhver handling som setter en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet eller fødsel ansett som ulovlig diskriminering.

Videre regnes det som diskriminering dersom noen «setter en kvinne eller en mann i en dårligere stilling enn vedkommende ellers ville ha vært på grunn av utnyttelse av permisjonsrettigheter som er forbeholdt mor eller far. Tilsvarende skal spørsmål om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging i ansettelsesprosessen, uavhengig av søkerens kjønn, regnes som direkte forskjellsbehandling.»

 

Gravides oppsigelsesvern

I arbeidsmiljøloven § 15-9 finner vi en egen bestemmelse om oppsigelsesvern ved graviditet og permisjon. Bestemmelsen lyder:

§ 15-9. Oppsigelsesvern ved svangerskap, og etter fødsel eller adopsjon
(1) Arbeidstaker som er gravid kan ikke av den grunn sies opp. Oppsigelse som finner sted i denne perioden, skal anses å ha sin grunn i dette forhold dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig. Graviditeten må dokumenteres ved legeattest dersom arbeidsgiver krever det.
(2) Arbeidstaker som har permisjon etter §§ 12-2, 12-3, 12-4 eller 12-5 første ledd i inntil ett år, må ikke sies opp med virkning i fraværsperioden når arbeidsgiver er klar over at fraværet skyldes disse grunner eller arbeidstaker uten unødig opphold gir beskjed om at dette er grunnen for fraværet. Er arbeidstaker lovlig sagt opp til fratreden på et tidspunkt som faller innenfor dette tidsrommet, er oppsigelsen gyldig, men oppsigelsen forlenges med et tilsvarende tidsrom.
(3) For arbeidstaker som har permisjon etter §§ 12-5 andre ledd eller 12-6 utover ett år, gjelder første ledd første og andre punktum tilsvarende.

 

Det er viktig å merke seg at det bestemmelsen forbyr, er oppsigelse på grunn av graviditet. Bestemmelsen gir derimot ikke et absolutt forbud mot å si opp en kvinne som er gravid. Man er ikke «imun» mot å sies opp under svangerskapet. Dersom man sies opp under graviditeten følger det imidlertid av ordlyden at oppsigelsen skal anse å skyldes graviditeten, med mindre arbeidsgiver kan godtgjøre en annen oppsigelsesgrunn som overveiende sannsynlig. Regelen gir altså beskyttelse gjennom en bevisregel, der arbeidsgiver vil ha en tung bevisbyrde for å godtgjøre at oppsigelsen ikke skyldes diskriminering.

Eksempler på oppsigelser som kan være gyldige under svangerskapet er dersom den oppsagte kvinnen er omfattet av en nedbemanning, og hun kommer dårlig ut etter en saklig anvendelse av utvelgelseskriterier, for eksempel fordi har kortest ansiennitet.

Ut over selve vernet mot usaklig oppsigelse grunnet graviditet, inneholder bestemmelsen regler om utsatt virkning av en oppsigelse som gis under permisjon i inntil ett år. Hvis en kvinne blir lovlig oppsagt under fødselspermisjonen løper ikke oppsigelsestiden under permisjonen – den får altså først virking fra etter at permisjonen er utløpt.

 

Advokathjelp ved diskriminering eller oppsigelse grunnet graviditet?

Denne artikkelen er skrevet av arbeidsrettsadvokat Eivind Arntsen. Arntsen og de øvrige advokatene i Brækhus Advokatfirma i Oslo har bistått mange kvinner i forbindelse med alle former for diskriminering grunnet graviditet, fødsel og svangerskapspermisjon.

Er du utsatt for diskriminering eller har fått oppsigelse som følge av graviditet eller foreldrepermisjon, kan du ta kontakt med oss for en vurdering av om du har en sak du bør gå videre med. Vi lover raskt og konfidensiell behandling av din henvendelse.

Ring oss på telefon 21 37 80 00, eller send oss en beskjed via skjemaet under.