Individuell og kollektiv arbeidsrett dekker forskjellige aspekter av arbeidsforhold.

Individuell arbeidsrett fokuserer på forholdet mellom en enkelt arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette området regulerer blant annet ansettelse, oppsigelse, permittering, arbeidstid, ferie, sykefravær, og diskriminering på arbeidsplassen. De individuelle rettighetene og pliktene til arbeidstaker og arbeidsgiver er ofte formalisert gjennom arbeidsavtalen. I tillegg kan individuelle arbeidsrettslige spørsmål omfatte tiltak for personvern, helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og håndtering av arbeidskonflikter på individnivå.

Kollektiv arbeidsrett, ofte referert til som tariffrett, handler om forholdene mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, samt deres medlemmer. Kollektiv arbeidsrett regulerer forhold som forhandlinger mellom arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner (fagforeninger), inngåelse og innhold av tariffavtaler, håndtering av kollektive arbeidskonflikter som streik og lockout, og reglene for medbestemmelse og samarbeid i bedriften.

Mens individuell arbeidsrett er fokusert på enkeltindividet, ser kollektiv arbeidsrett på større strukturer og systemer, og hvordan disse påvirker arbeidslivet. Begge disse aspektene av arbeidsretten er fundamentale for å forstå og navigere arbeidsforhold, og de er ofte tett sammenkoblet i praksis.