Hvordan straffes profesjonelle lommetyverier av mobiltelefoner på offentlig sted? Høyesterett behandlet nylig dette spørsmålet, i en sak der man drøftet om det generelle straffenivået for slike forbrytelser burde heves på bakgrunn av kriminalitetsutviklingen.

lommetyveri-iphone
En profesjonell lommetyv fikk økt straffen til 8 måneders fengsel av Høyesterett.

Høyesterett kom til at normalstraffenivået for et profesjonelt lommetyveri begått systematisk og med formål å livnære seg av virksomheten i utgangspunktet burde være fengsel i 90 dager.

 

Kom til Norge for å stjele iPhoner

Om faktum i saken heter det i dommen at:

Domfelte kom til Norge sammen med sin samboer 25. desember 2012. Allerede dagen etter begikk han det første tyveriet. De øvrige ble utført i perioden frem til 2. januar 2013. I tre av tilfellene stjal han mobiltelefoner av merket iPhone, mens det fjerde tyveriet gjaldt en kopi av en iPhone. Sammen med den ene telefonen stjal domfelte også 200 kroner i kontanter og et gavekort pålydende 500 kroner. Ett av tyveriene ble begått i en klesforretning i Oslo sentrum og de øvrige om bord på busser, også det i Oslo. Det er lagt til grunn at domfelte kom til Norge «for å livnære seg ved lommetyverier».

 

Økt straff

Om straffespørsmålet la Høyesterett vekt på at antallet lommetyverier har økt kraftig siden 2010. Videre fremhevet Høyesterett at tyveri av mobiltelefoner medfører risiko for at personlig og sensitivt materiale kommer på avveie og blir misbrukt. Dette er en samfunnsskadelig virksomhet som rammer ofrene hardt, og tyveriene skjer på offentlig sted hvor mange ferdes og behovet for trygghet er stort.

I dommen heter det at:

Sakens hovedspørsmål er hvilket straffenivå som bør være utgangspunktet for ett lommetyveri av den karakter vi her står overfor. (…)

Som nevnt i tingrettens og lagmannsrettens dommer, har det i rettspraksis skjedd en straffskjerpelse på dette feltet de seneste årene. (…)

Vi har i denne saken å gjøre med profesjonelle lommetyverier begått systematisk og med formål å livnære seg av virksomheten. Her skiller forbrytelsene seg klart fra dem som begås mer tilfeldig og leilighetsvis. Disse profesjonelle lommetyveriene er samfunnsskadelige og rammer de fornærmede hardt, ikke minst ved tyveri av avanserte mobiltelefoner. De begås på offentlig sted hvor mange må ferdes og behovet for trygghet er stort. Etter mitt syn bør det reageres strengt mot slik virksomhet. For denne typen lommetyverier kan et passende utgangspunkt for straffutmålingen være fengsel i 90 dager.

 

iPhone-tyven hadde i lagmannsretten blitt dømt til fengsel i fem måneder for de fire tyveriene. Høyesterett skjerpet straffen til åtte måneders fengsel etter at det var tatt et visst hensyn til tilståelse og en tidligere domfellelse for tilsvarende forhold.

 

Kilde: Høyesterett / Høyesteretts dom, 09.09.2013, HR-2013-01892-A, (sak nr. 2013/776), straffesak, anke over dom