Før arbeidsgiver beslutter å foreta oppsigelse eller avskjed, skal spørsmålet drøftes med arbeidstakeren og med arbeidstakers tillitsvalgte. Men hvem kan stille som tillitsvalgt / rågiver i drøftelsesmøtet?

I mitt arbeid som arbeidsrettsadvokat, opplever jeg at ofte at det stilles spørsmål om en del helt grunnleggende forhold i forbindelse med oppsigelse og avskjed. Spesielt kommer det mange spørsmål knyttet til gjennomføringen av drøftelsesmøte.

Her skal vi se på partenes bruk av rådgivere i drøftelsemøte.

 

For en generell innføring i hva drøftelsesmøte er, se artikkelen Drøftelsesmøte før oppsigelse og avskjed

 

Både ved oppsigelse og avskjed er det en del grunnleggende regler for hvilke krav som stilles til saksbehandlingen. Disse reglene følger av både arbeidsmiljøloven og tariffavtalene. I arbeidmiljølovens § 15-1 finner vi bestemmelsen om drøftesemøte før oppsigelse. Bestemmelsen lyder:

 

 

§ 15-1. Drøfting før beslutning om oppsigelse

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.

 

I lovteksten over har jeg uthevet der det står at arbeidstakers tillitsvalgte kan delta.

 

Ut fra ordlyden i lovteksten er det kun en av de tillitsvalgte som kan bistå arbeidstaker i drøftelsesmøte. En så snever tolkning av bestemmelsen er det imiderltid ikke rom for.

 

I praksis forstås arbeidsmiljølovens § 15-1 slik at arbeidstaker kan ta med seg den rådgiveren man selv ønsker. Ofte vil arbeidstaker la seg bistå av advokat i drøftelsesmøte. Det er et legitimt og fullstendig udramatisk ønske og krav.

 

Etter å ha deltatt i noen hundre drøftelsesmøter er det min erfaring at så godt som alle arbeidsgivere godtar at arbeidstaker har bistand fra advokat i drøftelsesmøtet. En eneste gang har jeg møtt en arbeidsgiver som ikke ville la arbeidstaker ta med advokat i drøftelsene. I dette spesielle tilfellet var det snakk om en HR-direktør som selv var jurist, og nok hadde forlest seg på ordlyden, samt manglet tilstrekkelig erfaring fra slike prosesser. Etter å ha stilt vedkommende spørsmål om hvordan han troidde domstolene ville vurdere en arbeidsgiver som frarøvet arbeidstaker muligheten til å ha med rådgiver etter eget valg i drøftelsesmøte, løste imidlertid dette seg fort – og møtet kunne gå som vanlig.

drøfteøsesmøte
Svært mange ønsker bistand av en erfaren advokat ved gjennomføring av drøftelsesmøte og forhandlinger ved oppsigelse og avskjed

 

Det må altså kunne konstateres at det er bred praksis for at arbeidstaker kan ha med seg en hvilken som helst rådgiver i drøftelsesmøte.

Et forhold som bør nevnes er at også mange arbeidsgivere får bistand fra advokater i drøftelsesmøter. Arbeidsgiver er som kjent underlagt strenge krav til saksbehandlingen ved oppsigelse, og i de fleste tilfeller er det daglig leder eller HR-ansvarlig som gjennomfører drøtelsesmøtene. Det er en selvfølge at arbeidsgivers representant enten har eller skaffer seg oversikt over reglene for oppsigelse før man beslutter å kalle inn en arbeidstaker til drøftelser. For å være på den sikre siden, samt for å håndtere eventuelle uforutsette situasjoner, er det relativt vanlig at også selskapet har advokatbistand i drøftelsesmøtene. Lovteksten sier ikke noe om dette spørsmålet, men her er det nok tilstrekkelig å anse at arbeidsgivers advokat identifiseres med selskapet.