Oppsigelsesbrevet skal fylle en rekke formkrav, som er nøye angitt i arbeidsmiljøloven. Her gir har vi lagt ut et eksempel på hvordan en oppsigelse grunnet arbeidstakers egne forhold kan se ut.

 

advokathjelpI artikkelen oppsigelsesbrev ved avslutning av arbeidsforhold har vi gitt en utførlig gjennomgang av de formelle krav som stilles til et oppsigelsesbrev.

I artikkelen advarer vi mot ukritisk bruk av maler, siden det gjelder forskjellige krav til innhold i oppsigelsesbrevet avhengig av om det er snakk om oppsigelse eller avskjed, og hvorvidt oppsigelsen skyldes arbeidstakers egne forhold eller ikke. Videre vil oppsigelsestidens beregning og lengde variere ettersom den ansatte var i prøvetid eller ikke.

Grunnet stor etterspørsel etter en dokumentmal for oppsigelsesbrev, har vi likevel laget et slikt eksempel på oppsigelse, som kan brukes av arbeidsgiver ved en oppsigelse grunnet den ansattes forhold.

[box type=»download» size=»large» style=»rounded» border=»full»] Klikk her for å laste ned word-mal for oppsigelsesbrev [/box]  

Oppsigelsesbrevet under fyller de generelle vilkårene i arbeidsmiljøloven, men er samtidig ment som en generell mal / illustrasjon. Vi tar ikke ansvar for bruk av oppsigelsesbrevet i praksis – selv om malen pr august 2014 oppfyller lovens formkrav, er den ikke i seg selv tilstrekkelig til å sikre at oppsigelsen som sådan anses saklig og gyldig. NB! dette er standard oppsigelsesmal for oppsigelse grunnet den ansattes egne forhold. Malen skal ikke brukes ved oppsigelse i prøvetid eller ved nedbemanning!

 

 


 

Gratis dokumentmal / eksempel på oppsigelsesbrev:

Oppsigelse grunnet arbeidstakers egne forhold

Advokat-tipsNB! Malen kan ikke brukes f eks ved nedbemanning. Ved oppsigelse grunnet virksomhetens forhold, se malen på denne siden.

 

 


 

 

[box type=»download» size=»large» style=»rounded» border=»full»]Klikk her for å laste ned gratis OPPSIGELSESMAL i WORD-format![/box]  

 

 


 

Til 
 
FORNAVN ETTERNAVN
ADRESSE
POSTNUMMER STED
 
 
LEVERES PERSONLIG ELLER OVERSENDES PR REKOMMANDERT POST 
 
 
 
OPPSIGELSE AV ARBEIDSFORHOLD
 
Vi viser til drøftelsesmøte avholdt her den xx.xx.2015.
Vi beklager å måtte meddele at du med dette sies opp fra din stilling som stilling i FIRMANAVN.
Du har X måneders oppsigelsesfrist, slik at din siste arbeidsdag vil være xx.xx.2015.
 
I forbindelse med oppsigelsen er vi etter arbeidsmiljøloven § 15-4 forpliktet til å gi deg følgende opplysninger:
  1. Dersom du vil gjøre gjeldende at oppsigelsen ikke er saklig begrunnet, har du rett til å kreve forhandlinger i form av et eget forhandlingsmøte, jfr arbeidsmiljølovens § 17-3. Hvis du vil kreve forhandlinger må du sende skriftlig krav om dette innen to uker etter at denne oppsigelsen er mottatt.
  2. Du kan videre reise søksmål etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven §17-4. Søksmål må eventuelt reises innen åtte uker etter forhandlingenes avslutning. Dersom forhandlinger ikke er avholdt, må søksmål reises innen åtte uker etter at oppsigelsen fant sted. Hvis du eventuelt bare vil kreve erstatning, må søksmål reises innen seks måneder etter de nevnte tidspunkter.
  3. Så lenge tvisten er gjenstand for forhandlinger, har du rett til å fortsette i stillingen etter arbeidsmiljøloven § 15-11. Blir søksmål reist, vil du ha rett til å fortsette i stillingen mens søksmålet behandles. Retten til å fortsette i stillingen er imidlertid betinget av at du reiser søksmål innen åtte uker fra oppsigelsen er gitt eller forhandlingene er avsluttet, og innen utløpet av oppsigelsesfristen. Det samme gjelder dersom du innen utløpet av oppsigelsesfristen skriftlig har gitt vår virksomhet underretning om at søksmål vil bli reist innen åtte-ukersfristen, jf. arbeidsmiljøloven § 17-4. Det gjøres oppmerksom på at etter krav fra arbeidsgiveren kan retten likevel, ved kjennelse, bestemme at du skal fratre stillingen under sakens behandling, dersom retten finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling, jf. arbeidsmiljøloven § 15-11.
  4. Arbeidsgiver og rett saksøkt ved eventuelt søksmål er FIRMA, ORG NUMMER .
 
 
Med hilsen
_________________
Daglig leder

Advokatbistand ved oppsigelse?

[box]Hvis du skal si opp en ansatte, eller har fått oppsigelse, kan du ta kontakt med forfatteren av denne artikkelen, advokat Eivind Arntsen eller de andre arbeidsrettsAdvokatene i Brækhus for en uforpliktende samtale. Ring oss på telefon 21 37 80 00, eller fyll ut skjemaet til høyre på siden, og vi tar kontakt med deg.[/box]