Forsinkelser forekommer ofte i forbindelse med prosjekterte boliger, noe som kan føre til ekstra kostnader og ulemper for boligkjøperne. I 2011 kom det to dommer der Høyesterett tatt stilling til hvor konkret et utsagn om dato for ferdigstillelse kan tolkes.

To nye dommer fra Høyesterett 

Høyesterett kom til at formuleringer om «planlagt» og «forventet» ferdigstillelsesdato i kjøpekontraktene ikke kunne tolkes som bindende løfter om levering fra utbyggernes side. Dette medfører en styrket beskyttelse av utbyggernes rettigheter, på bekostning av forbrukerne.

Dommene gjelder boligkjøperes krav om dagmulkt fra boligutbygger etter forsinkelse. De kan være avklarende i forhold til utbyggers mulighet til å ta forbehold om overleveringstidspunkt.

Den første saken gjaldt boligkomplekset ”Nye Major” i Sørkedalsveien. Ferdigstillelsen av komplekset ble forsinket i forhold til det tidspunkt selgeren hadde forespeilet i kontrakten. Etter kjøpekontrakten tok selger ”sikte på ferdigstillelse av Boligen 2. Halvår 2007”. Overlevering av leilighetene skjedde første halvår i 2009.

Kjøperne krevde dagmulkt etter bustadoppføringslova § 18. Høyesterett kom til at formuleringen ”tar sikte på”, ikke bandt selgeren til å ha boligene klare til overtakelse innen andre halvår 2007, og kjøper fikk derfor ikke medhold i sitt krav om dagmulkt.

I den andre saken ble det krevet dagmulkt etter både bustadoppføringslova § 18 og kjøpekontrakten. Etter kontrakten var boliger ”planlagt innflytningsklare i løpet av 3. Kvartal 2007”. Høyesterett kom til at kontrakten ikke bandt utbygger til overlevering innen dette tidspunkt. Formuleringen hang igjen fra et utkast til prospekt som selger ved en feiltakelse ikke hadde fjernet da det ble klart at byggestart ble forsinket.

Kjøperne vant likevel frem i denne saken fordi selger ved kontraktinngåelsen hadde oppgitt et planlagt leveringstidspunkt som selger visste var urealistisk.