Hva gjør en arbeidsgiver som med ansatte som ikke fungerer? Når det ikke er mulig å lede vedkommende til forbedring er dessverre oppsigelse siste uvei. Da er det avgjørende at arbeidsgiver gjennomfører prosessen på en ryddig og korrekt måte.

Forberedelsen

Før oppsigelsesprosessen innledes, bør ledelsen sørge for å samle relevant dokumentasjon. Lag en «prosjektmappe» på oppsigelsesprosessen, der relevant materiale samles.

 

Kjenn reglene

Som arbeidsgiver er det svært viktig å gå korrekt frem når selve oppsigelsen av arbeidstaker skal foretas. Arbeidsmiljøloven inneholder detaljerte regler for hvordan selve oppsigelsesbrevet skal være utformet. I tillegg til formkravene er det selvsagt viktig at selve oppsigelsen er saklig begrunnet, og at det er foretatt forutgående drøftelser.

Selve oppsigelse skal gis skriftlig

En oppsigelse er et viktig og formelt dokument, og arbeidsmiøjøloven krever at oppsigelsen gis i skriftlig form. Vedkommende skal altså motta oppsigelsen på papir. Selve oppsigelsen skal så overrekkes personlig til arbeidstaker, eventuelt sendes med rekommandert post.

Det er ikke noe forbud mot at oppsigelsen også sendes på e-post, men det må i tilfelle være som et supplement til den skriftlige oppsigelsen. Vårt råd er at arbeidsgiver er varsom med å benytte e-post, og dette bør forbeholdes tilfellene der det man er nødt til å sende være f. eks en digital kopi av det skriftlige oppsigelsesbrevetsom oversende elektronisk, samtidig som original postlegges.

Formelle krav til innhold i oppsigelsesbrevet

Oppsigelsesbrevet skal innegolde en rekke opplysninger. Dersom arbeidstaker ikke gir de opplysningene loven krever er utgangspunktet at oppsigelsen ikke er formgyldig. Dersm oppsigelsen er er formugyldig, innebærer dette som hovedregel at oppsigelsen ikke får noen virkning, dersom arbeidstaker går til søksmål. Det er altså svært viktig å være pinlig nøyaktig når oppsigelsesbrevet utformes.

Arbeidsmiljølovens minstekrav til opplysninger i oppsigelsesbrevet er:

  1. arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål
  2. retten til å fortsette i stillingen etter bestemmelsene i §§ 17-3, 17-4 og 15-11,
  3. de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen
  4. hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist

Dersom oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold, skal oppsigelsen videre inneholde opplysninger om fortrinnsrett etter § 14-2, dersom arbeidstaker er kvalisfisert til å kreve dette.

I tillegg til opplysningene over bør oppsigelsestiden og siste arbeidsdag angis.

 

Krav om saklig grunn

Hovedvilkåret er at en oppsigelse ikke er lovlig med mindre det foreligger «saklig grunn»

Oppsigelse