Ny forskrift om permitteringer skal forenkle byråkratiet ved økt tillit til arbeidsgivere og arbeidstakere når virksomheten erklærer at det er behov for permitteringer.

Arbeids- og sosialdepartementet har endret forskriften for dagpenger under permittering, og NAV skal endre sin praksis i tråd med dette.

-Vi endrer forskriften om dagpenger under permittering for å sikre at de som er berettiget til dagpenger får det, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.
Forskriftsendringen innebærer at når Arbeids- og velferdsetaten vurderer søknader om dagpenger under permittering skal det som hovedregel være nok at arbeidsgiver og arbeidstakere er enige om at det er grunnlag for permitteringer. Arbeids- og velferdsetaten skal bare unntaksvis gå inn og vurdere vilkårene hvis partene har dokumentert at det foreligger enighet.

– Endringen gjør det tydeligere at Arbeids- og velferdsetaten skal legge vekt på den lokale enigheten om permitteringer. Det vil likevel ikke være sånn at alle som søker om dagpenger under permittering vil få det, sier Eriksson.

I den nye dagpengeforskriften blir det tydeliggjort at arbeidsgiver må ha gjort det som med rimelighet kan forventes for å unngå permitteringer. Årsaken til permittering må ligge utenfor det som arbeidsgiver kan påvirke.
Det vil fortsatt være et krav om å dokumentere enighet mellom partene på arbeidsplassen om at det er nødvendig å permittere. NAV må gjøre vurderinger knyttet til permitteringsårsaken når det ikke er dokumentert enighet mellom partene og i tilfeller hvor dokumentasjon mangler.
NAV skal som hovedregel ikke overprøve partenes vurdering hvis det er dokumentert enighet om følgende punkter

permitteringen er innenfor Hovedavtalens rammer
permitteringen skyldes forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke
arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permitteringen

NAV varsler om at et oppdatert rundskriv vil bli publisert i løpet av kort tid.

Det skal ikke stilles krav om at forholdene som begrunner permittering må ha opptrådt plutselig.
Dagpenger ved permittering
Samtidig skal det minnes om at det fra 1. januar ble foretatt følgende endringer for permitteringer som er iverksatt 1. januar eller senere gjelder følgende endringer:

 

* Antall lønnspliktdager ved minst 40 prosent reduksjon av arbeidstid øker fra 10 til 20 dager.

* Antall lønnspliktdager ved mindre enn 40 prosent reduksjon av arbeidstid øker fra 15 til 20 dager.

* Maksimal dagpengeperiode under permittering reduseres fra 30 til 26 uker for ordinært permitterte
Les mer om nye dagpengeregler under permittering på regjeringen.no.