«Drøftingsmøte før oppsigelse» er i arbeidsrettslig sammenheng en variant av den mer kjente betegnelse på «drøftelsesmøte før mulig oppsigelse» etter arbeidsmiljøloven § 15-1.

Begge begrepene har altså samme innhold. Poenget med et drøftingsmøte er nettopp at det skal foretas drøfting med den ansatte før en eventuell beslutning om oppsigelse (eller avskjed) fattes.

Arbeidsmiljøloven bruker hverken ordet drøftelsesmøte eller drøftingsmøte – eller «drøftemøte» for den saks skyld.

Loven har imidlertid en bestemmelse (arbeidsmiljøloven § 15-1) som heter «Drøfting før beslutning om oppsigelse».advokat i drøftelsesmøte

Bestemmelsen krever at «Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det».

Drøftingsmøter er en helt sentral del av arbeidsgivers saksbehandling ved oppsigelse og avskjed. Begrunnelsen for drøftingsplikten er at arbeidsgiver må sørge for å ha et mest mulig fullstendig og korrekt bilde av situasjonen før det kan besluttes å avslutte arbeidsavtalen. Det er da nødvendig å konsultere den ansatte, for å gå nøye gjennom hvorfor arbeidsgiver ønsker å avslutte arbeidsforholdet, og samtidig gi den ansatte mulighet til å fremme sitt syn på

Denne notisen gir et kort forklaring på hva et drøftingsmøte /drøftelsesmøte / drøftemøte er. For en grundigere gjennnomgang av hva som skjer i et drøftingsmøte, klikk her.