Slik vi i JuridiskABC tidligere har skrevet om, har EU, siden 2019, jobbet for å lage et eget regelverk for kunstig intelligens – Ai Act. I 2021 ble det fremlagt et gjennomarbeidet forslag. Reglene ble foreslått for å sikre at ikke bare anvendelsen, men også utviklingen, av disse systemene harmonerer med fundamentale rettigheter. Behandlingen av forslaget skulle senere vise seg å bli svært komplisert innad i EU-institusjonene. Men nå er det kommet til enighet!  

Enighet i desember 

Et siste forhandlingsmøte fant sted 6. desember 2023, og politisk enighet ble oppnådd 8. desember 2023. Med det er det klart at verdens første lov om regulering av kunstig intelligens er på vei. Forordningen, som vil tre i kraft tidligst i 2025, vil regulere bruken av KI i EU og sette klare regler for bruk av teknologien.  

Enigheten følger hovedtrekkene 

Overordnet følger den politiske enigheten hovedtrekkene i Kommisjonens første utkast til AI Act fra 2021. En svært viktig side ved dette, er at forordningen vil anlegge en risikobasert tilnærming. Her defineres systemkravene i tråd med den identifiserte risikoen systemet utgjør. Kravene vil med andre ord avhenge av hvor stor risiko det angjeldende systemet utgjør.  

Forordningen skiller tydelig fire nivåer av risiko:
I) Uakseptabel risiko,
ii) høy risiko,
iii) begrenset risiko,
samt iv) minimal eller ingen risiko.

Les mer om den risikobaserte tilnærmingen her. 

Et viktig steg på veien 

Forordningen vil være et viktig steg på veien for å sikre at KI blir brukt på en ansvarlig, etisk og lovlig måte – avtalen setter for alvor kursen for reguleringen av kunstig intelligens i Europa. Samtidig vil forordningen også begrense hvordan norske virksomheter får lov til å bruke kunstig intelligens, og det er klart at flere norske virksomheter vil måtte sette seg grundig inn i regelverket i tiden som kommer.  

Endelig godkjenning av Europaparlamentet og Ministerrådet gjenstår før regelverket blir gjeldende innen to år, men noen bestemmelser vil tre i kraft tidligere. Blant annet vil de såkalte GPAI-reglene tre i kraft etter tolv måneder.