Søksmålsfrist er den frist en part har for å bringe en rettslig tvist inn for domstolene. Søksmålsfristen er altså enkelt og greit den tid man har på å ta ut søksmål. Oversittes fristem har man mistet retten til å få saken behandlet i domstolene.

Søksmålsfristen vil variere ut fra hva slags tvist det er snakk om. Det finnes en rekke søksmålsfrister i lovgivningen.

I en dom fra Høyesterett i 2016, beskriver retten søksmålsfrisene slik:

En søksmålsfrist omtales gjerne som en prosessforutsetning. Den praktiske konsekvensen av å oversitte fristen er at man ikke kan få det vedtaket eller den beslutningen som fristbestemmelsen knytter seg til, prøvd for domstolene. Det gjelder enten det dreier seg om et forvaltningsvedtak, som for eksempel ligningsavgjørelser etter ligningsloven § 11-1 nr. 4, eller en disposisjon fra en privat motpart, som for eksempel oppsigelser i arbeidsforhold, jf. arbeidsmiljøloven § 17-4. Slik sett har oversittelse av søksmålsfristen samme praktiske virkning for muligheten til å angripe vedtaket eller disposisjonen som oversittelse av ankefristen for en regulær domstolsavgjørelse.

HR-2016-867-A