Elektronisk tinglysing kan gi store tids og kostnadsbesparelser. Så langt har imidlertid digitaliseringen av tinglysningen blitt en realitet, noe som både har en teknisk og lovmessig forklaring. Regjeringen melder nå at den vil legge til rette for elektronisk kommunikasjon mellom bruker og tinglysingsmyndighet og automatisert kontroll hos tinglysingsmyndigheten. Derfor foreslås endringer i tinglysingsloven og enkelte andre lover.

Forslagene baner veien for elektronisk tinglysing av rettsstiftelser i fast eiendom. Gjennom et prøveprosjekt er det allerede i dag adgang til tinglysing av elektronisk innsendte dokumenter, men prøveprosjektet gjelder bare for visse typer rettsstiftelser og er forbeholdt godkjente aktører.

Forslagene som kommer nå er del av et større prosjekt for å få på plass en permanent løsning for elektronisk tinglysing. Før dette kan gjennomføres må datatekniske løsninger utvikles og det må gjøres enkelte forskriftsendringer. Denne delen av prosjektet ligger under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det legges i proposisjonen opp til et tosporet system, der papirbasert og elektronisk tinglysing virker side om side inntil teknologien muliggjør en fullstendig elektronisk løsning.

Den dagen elektronisk tinglysing endelig blir en realitet vil dette høyst sannsynlig medføre mye raskere saksbehandling, lavere kostnader til selve tinglysningen, og mindre mulighet for feil ved tinglysning. Vi ser derfor frem til å følge den videre utviklingen som sker frem til publikum endelig kan ta i bruk elektronisk tinglysing.