Kan du  få sparken hvis du tar med litt kontorrekvisita hjem fra jobben? Sannsynligvis ikke. Samtidig viser en fersk dom fra Nordmøre tingrett at selv små tyverier fra arbeidsgiver kan representere tillitsbrudd som medfører oppsigelse.

I denne saken var spørsmålet gyldigheten av oppsigelse som følge av et påstått tyveri av fire liter avgiftsfri diesel, såkalt «røddiesel» som brukes på terminaltraktorer og trucker som kun kan benyttes innenfor produksjonsområdet.

Kvinnen som hadde stjålet dieselen hadde jobbet i bedriften i omkring 26 år og hadde ingen tidligere advarsler. Retten kom frem til at det forelå kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at kvinnen hadde stjålet dieselen. Dette medførte et tillitsbrudd.

Det etterfølgende spørsmålet er da om oppsigelsen ville være en riktig eller en uforholdsmessig streng reaksjon i dette tilfellet.

I tillegg til at bedriften selv har en eksplisitt nulltoleranse for tyveri bemerker retten at «den klare hovedregelen er at avskjed eller oppsigelse er berettiget ved en straffbar handling som den aktuelle» og viser til rettspraksis «at selv borttakelse av beskjedne verdier fører til en slik streng reaksjon». Det vises til at lovens skille mellom naskeri og tyveri ikke avgjørende. Ordlyden i straffelovens § 391 a, som også er sitert i dommen, er illustrerende:

«når straffeskylden må regnes s for liten på grunn av de tilvendte gjenstanders ubetydelige verdier…»

Omstendighetene rundt tyveriet må også tillegges vekt. Det at kvinnen ikke handlet impulsivt, men må sies å ha planlagt tyveriet trekker i retning av oppsigelsen ikke er uforholdsmessig streng.

Retten har da tatt stilling til og besvart bekreftende på følgende konkrete spørsmål:

 

Er det å ta med fire liter diesel nok til å miste jobben?

Det ble anført som en del av uforholdsmessighetsspørsmålet at kvinnen nå var eldre og ville ha problemer med å skaffe nytt arbeid.  Retten anerkjenner dette, men avviser at det skal føre til at oppsigelsen var uforholdsmessig «Retten ser det slik at dette er noe hun burde ta i betraktning når hun valgte å planlegge og deretter gjennomføre et dieseltyveri fra sin egen arbeidsgiver.» og utyper videre at dette gjelder helt generelt for «alle arbeidstakere i alle bedrifter.».

Arbeidstakere har et lovfestet sterkt vern mot usaklige oppsigelser. Det denne tingrettsdommen viser er at selv om verdien av det som blir stjålet eller nasket er svært liten eller ubetydelig, kan resultatet være en så alvorlig reaksjon at en blir sagt opp.

Dommen er avsagt 20.08.2013. Den er derfor ikke rettskraftig når dette skrives.