Oppsigelsesbrevet
 skal fylle en rekke formkrav, som er nøye angitt i arbeidsmiljøloven§ 15-4. Innholdskravet varierer ut fra oppsigelsesituasjonen.

På denne siden er det lagt ut et eksempel på en oppsigelse grunnet virksomhetens forhold.

Hovedkravene til slike oppsigelser er som følger

1. Oppsigelse skal skje skriftlig.
2. Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse. Oppsigelsen skal anses for å ha funnet sted når den er kommet fram til arbeidstaker. Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om:
a. ) arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål,
b.) retten til å fortsette i stillingen etter bestemmelsene i §§ 17-3, 17-4 og 15-11,
c. ) de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen, og
d. ) hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.

Er oppsigelsen begrunnet i virksomhetens forhold, skal den også inneholde opplysninger om fortrinnsrett etter § 14-2.

 

Gratis dokumentmal – til bruk ved oppsigelse grunnet nedbemanning og andre omstillinger i en virksomhet

Under finner du eksempel på utforming av en oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold

Det presiseres at dette dokumentet er av generell art og at teksten må tilpasses den enkeltes virksomhet.

Advokat-tipsNB Husk at før oppsigelse gis, må det gjennomføres drøftingsmøte med den ansatte etter arbeidsmiljøloven. Det må selvsagt også foreligge saklig grunn til å beslutte oppsigelse.

Malen er laget av advokat Eivind Arntsen. For advokatbistand innen arbeidsrett, kan advokat Arntsen kontaktes på arntsen@braekhus.no eller telefon (+47) 21378000


 

Til

FORNAVN ETTERNAVN
ADRESSE
POSTNUMMER STED
LEVERES PERSONLIG ELLER OVERSENDES PR REKOMMANDERT POST

 

Sted, dato

 

OPPSIGELSE GRUNNET VIRKSOMHETENS FORHOLD

 

Vi viser til drøftelsesmøte avholdt her den xx.xx.2014.

Vi beklager å måtte meddele at du med dette sies opp fra din stilling som stilling i FIRMANAVN.
Du har X måneders oppsigelsesfrist, slik at din siste arbeidsdag vil være xx.xx.2014.
Bakgrunnen for oppsigelsen er nødvendig omstilling i selskapet, og den medfølgende nedbemanning. Det vises til diskusjoner rundt dette i drøftelsesmøtet.
For å oppfylle kravene til oppsigelsesbrev etter arbeidsmiljøloven opplyser vi om følgende:
Dersom du vil gjøre gjeldende at oppsigelsen ikke er saklig begrunnet, har du rett til å kreve forhandlinger i form av et eget forhandlingsmøte, jfr arbeidsmiljølovens § 17-3. Du kan videre reise søksmål etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven §17-4.
Hvis du vil kreve forhandlinger må du sende skriftlig krav om dette innen to uker etter at denne oppsigelsen er mottatt.
Søksmål må eventuelt reises innen åtte uker etter forhandlingenes avslutning. Dersom forhandlinger ikke er avholdt, må søksmål reises innen åtte uker etter at oppsigelsen fant sted. Hvis du eventuelt bare vil kreve erstatning, må søksmål reises innen seks måneder etter de nevnte tidspunkter.

Så lenge tvisten er gjenstand for forhandlinger, har du rett til å fortsette i stillingen etter arbeidsmiljøloven § 15-11. Blir søksmål reist, vil du ha rett til å fortsette i stillingen mens søksmålet behandles av domstolene. Retten til å fortsette i stillingen er imidlertid betinget av at du reiser søksmål  innen åtte uker fra oppsigelsen er gitt eller forhandlingene er avsluttet, og innen utløpet av oppsigelsesfristen. Det samme gjelder dersom du innen utløpet av oppsigelsesfristen skriftlig har gitt vår virksomhet underretning om at søksmål vil bli reist innen åtte-ukersfristen, jf. arbeidsmiljøloven § 17-4.

Det gjøres oppmerksom på at etter krav fra arbeidsgiveren kan retten likevel avsi kjennelse, for at du skal fratre stillingen under sakens behandling, dersom retten finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling, jf. arbeidsmiljøloven § 15-11.

En arbeidstaker som har vært tilsatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder i de siste 2 år, og som sies opp på grunn av arbeidsmangel har på nærmere vilkår fortrinnsrett til ny tilsetting i virksomheten, jf. arbeidsmiljøloven § 14-2 nr.3.

 

Arbeidsgiver og rett saksøkt ved eventuelt søksmål er FIRMA, ORG NUMMER .

Med hilsen
_________________
Daglig leder

 


 

Les også vår store guide for nedbemanning:

Nedbemanning guide

 

 

 

 

I artikkelen gjennomgås reglene for nedbemanninger, og det gis tips og sjekklister for virksomheter som vil foreta en nedbemanning.