Avskjed av arbeidstaker skal skje ved formelt gyldig avskjedsbrev. Selve avskjedsbrevet skal fylle de samme formkravene som en oppsigelse. Her har man for hvordan en avskjed kan utformes.

Hvis formkravene for avskjeden ikke er oppfylt, er utgangspunktet at avskjeden blir ansett som ugyldig. Da vil den ansatte ha krav på å få beholde jobben, evt få en erstatning for økonomisk tap og – i visse tilfeller – oppreisning.

Under finner du eksempel på hvordan et avskjedsbrev kan utformes. Malen oppfyller formkravene pr januar 2014, men være oppmerksom på at det ikke er nok å oppfylle kravene. Det er også avgjørende å ha et godt, dokumenterbart faktagrunnlag,  samt at det er viktig å oppfylle kravene til drøftelsesmøte før beslutning om avskjed tas.

NB; Avskjed er en svært alvorlig sanksjon, og arbeidsgiver har full risiko for at det foreligger solid grunnlag forå gå til avskjed. Vi anbefaler alltid å vurdere oppsigelse fremfor avskjed. 

[box type=»info» size=»large» style=»rounded»]Les også vår artikkel som forklarer reglene for avskjed[/box]

AVSKJED

Til: Ola Arbeidskar

Vi viser til avholdt drøftelsesmøte den xx.xx.xx.

Styret har behandlet spørsmålet om ditt videre arbeidsforhold hos oss, og har besluttet å meddele deg avskjed, jfr. arbeidsmiljøloven § 15-14. Bakgrunnen for avskjeden er de forhold som ble diskutert i drøftelsesmøte, samt fremgår av protokoll fra møtet. Dersom du ønsker en ytterligere skriftlig begrunnelse, kan du fremme krav om dette.

Dersom du vil gjøre gjeldende at avskjeden ikke er saklig begrunnet, har du rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 17-3.

Krav om forhandling må fremsettes skriftlig innen to uker etter at denne avskjeden er mottatt. Siden arbeidsforholdet bringes til opphør ved avskjed, har du ikke rett til å fortsette i stillingen i påvente av en evt. rettslig behandling. Du kan imidlertid fremme krav til retten om at arbeidsforholdet skal fortsette inntil saken er rettskraftig avgjort, jfr. arbeidsmiljøloven § 15-11, 3. ledd.

Søksmål om avskjedens gyldighet må eventuelt reises innen åtte uker fra forhandlingenes avslutning. Dersom forhandlinger ikke finner sted, må søksmål reises innen åtte uker fra avskjeden fant sted. Hvis du bare vil kreve erstatning, må søksmål reises innen seks måneder etter at avskjeden fant sted.

Arbeidsgiver og rett saksøkt ved eventuelt søksmål er NN, ved styrets leder. Organisasjonsnummer xxx xxxxx, adressegaten 1, 000 Oslo.

Med hilsen

 

Peder Ås
Styreleder / Daglig leder

 


 

 

Advokathjelp ved avskjed

Dokumentmalen for avskjed er laget av advokat Eivind Arntsen. Jeg har omfattende erfaring innen arbeidsrett, og arbeider daglig med saker om oppsigelse og avskjed.

For advokathjelp ved spørsmål om avskjed, kontakt oss på telefon 21 37 80 00, eller fyll ut skjemaet til venstre på denne siden.