Studenter som brukte GPT-4 til å utarbeide en klage, brukte i gjennomsnitt 32
prosent færre minutter på oppgaven, er blant funnene i den ferske studien.

Den nyeste tilveksten til en allerede omfattende mengde forskning hva angår bruk av kunstig
intelligens i juridisk utdanning, stammer fra University of Minnesota Law School. Studien
lyder navnet “Lawyering in The Age of Artificial Intelligence», og viser at bruk av kunstig
intelligens, nærmere bestemt ChatGPT-4, vil kunne medføre at jusstudenter bruker mindre
tid og ressurser på å komme i mål med ulike juridiske problemstillinger.
Samtidig gir studien uttrykk for at resultatene ved bruk av ChatGPT4 ikke nødvendigvis vil
være bedre.

Saken ble først omtalt av Reuters.

Seksti studenter ble gitt fire oppgaver

Studien ble foretatt av fire professorer ved universitetet. Disse tildelte seksti studenter fire
ulike juridiske oppgaver. De fire oppgavene var henholdsvis utarbeidelse av en klage,
utarbeidelse av en kontrakt, arbeid med en medarbeiderhåndbok, samt et alminnelig
klientnotat.
Hver av de seksti deltakerne brukte så ChatGPT-4 på to av disse oppgavene, mens de
fullførte de andre to uten bruk av kunstig intelligens. Deretter ble besvarelsene vurdert.

Ingen forbedring i det faglige innholdet

Etter å ha gjennomgått resultatene, konkluderer forfatterne entydig med at det kvalitative
innholdet av besvarelsene ikke var forbedret ved anvendelsen av ChatGPT. Studien fant
likevel at fordelene ved assistanse fra kunstig intelligens var klart større for de studentene
som til vanlig presterte mindre godt, enn de som vanligvis fikk gode karakterer.
De som til vanlig lå på et gjennomsnittlig faglig nivå gikk noe ned i kvalitet. Det gjaldt også
for de flinkeste.

Sparte betydelig med tid

Selv om det kvalitative aspektet ved oppgavene ikke nøt stor forbedring, viste studien
imidlertid at studentene hadde spart betydelig med tid på alle oppgavene ved anvendelse av
språkmodellen.

Til illustrasjon brukte studentene i gjennomsnitt 32 prosent færre minutter på å utarbeide
en klage, sammenlignet med de som ikke gjorde bruk av ChatGPT. For utarbeidelse av
kontraktene ble det spart 24 prosent tid i snitt, mens tallet var 21 og 12 prosent reduksjon
for de to øvrige oppgavene.

«Viktig med en bevisst og helhetlig tilnærming»

Forfatterne mener at studien viser viktigheten av en bevisst og helhetlig tilnærming ved
anvendelsen av kunstig intelligens for de ulike juridiske universitetene. Det ble blant annet
understreket at universitetene bør være forsiktige ved anvendelsen av språkmodellen
overfor studenter som er tidlig i sitt studieløp, mens fordelene kan være langt større for
studenter som har mer juridisk bakgrunn og innsikt, og som trenger hjelp til å utføre mer
automatiserte oppgaver, som ikke nødvendigvis avhenger av juridisk forståelse.

Samtidig mener de at studien har overføringsverdi også til dommere og advokater: Tatt i
betraktning at språkmodellen kan føre til store besparelser hva angår tid, mener de at
kunstig intelligens må omfavnes nå – «tiden er inne».

Relevant for norske forhold

Det faktum at det kvalitative innholdet i studentenes besvarelser ikke nødvendigvis blir
bedre ved bruk av den alminnelige språkmodellen ChatGPT-4, er ikke overraskende for oss i
Juridisk ABC – dette har vi visst lenge. Det er også mye av årsaken til at vi har utferdiget vår
helt egen språkmodell – LawAI.

Her har vi lastet inn dommer, lover, fagtekster og webinarer, der alt er verifisert og
kontrollert av våre medarbeidere. Dermed unngår tjenesten å oppføre seg slik ChatGPT-4
har vist seg å gjøre; det kvalitative innholdet ved bruk av LawAi vil være klart bedre ved
løsningen av juridiske problemstillinger, og da fortrinnsvis arbeidsrett.

Landets første generative AI, topptrent av juridiske eksperter, og bygget opp fra bunnen av
for å svare på juridiske spørsmål. Få en lettere hverdag, og lynrask hjelp. Book en demo nå!

Studien kan du lese i sin helhet her.