Sivilombudsmannen er stortingets tillitsmann og skal sikre at den enkelte borger ikke utsettes for urett av offentlige myndigheter (staten, fylkeskommuner eller kommuner). Litt enkelt sagt er sivilombudsmannen en vakthund anskaffet av stortinget (de folkevalgte) og som skal beskytte deg og meg mot alle offentlige instanser.


Sivilombudsmannsordningen har eksistert siden 1962. Dagens sivilombudsmann er Arne Fliflet, som har hatt vervet siden 1990.

Tunge kvalifikasjonskrav

Selv om sivilombudsmannen skal være «folkets mann», er det ikke noe folkelig over kravene til ombudsmannens kvalifikasjoner – ytterst få av landets borgere fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. I følge loven kreves det nemlig at ombudsmannen må fylle vilkårene for å være høyesterettsdommer. Da Høyesterett søkte etter nye dommere for kort tid siden var det 0 søkere.

Så er det også en høyesterettsdommer som nå etter all sannsynlighet overtar vervet.

Aage Thor Falkanger er innstilt som ny ombudsmann. Falkanger er født i 1965 og tok juridisk embetseksamen i 1991. I 1991–1992 var han advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten, og deretter dommerfullmektig ved Nord-Troms herredsrett i 1992–1994. I 1995–1999 var han stipendiat ved juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø, og han oppnådde doktorgraden (dr.juris) i 1999. I perioden 1999–2007 var han lagdommer i Hålogaland lagmannsrett, og deretter professor ved Universitetet i Tromsø i 2007–2010. Falkanger var konstituert dommer i Høyesterett i april–juli 2007 og i februar–juli 2009. Den 1. mai 2010 ble han utnevnt til dommer i Høyesterett.