I mai skrev Aftenposten historien om Sonja Westhof og Fiskeridirektoratet.

Westhof begynte i direktoratet som jurist tilbake i 2021. Hun ble gravid og sykmeldt få uker etter ansettelsen som følge av risikosvangerskap, og var sykmeldt frem til hun gikk ut i fødselspermisjon. Hele hennes fravær skyldes graviditet og permisjon ved fødsel.

Da Westhof kom tilbake på jobb etter fødselspermisjon, var hun blitt plassert «på loftet». Under hennes fravær hadde Fiskeridirektoratet nemlig utført en omfattende omorganisering. Den avdelingen hun tidligere tilhørte var blitt nedlagt, og ved hennes tilbakekomst ble hun tildelt en ny plass, i en ny seksjon. Arbeidsoppgavene var andre, og kollegaene nye. Selv om hun i den nye seksjon var hun den eneste juristen, uteble de juridiske oppgavene.

– Jeg var isolert og alene. Jeg ble tatt ut av mitt gamle arbeidsmiljø og hadde ingen juridiske arbeidsoppgaver, sier hun til Aftenposten.

Klagde til Diskrimineringsnemnda

Westhof ba Diskrimineringsnemnda se på saken.

Overfor nemnda påsto Westhof seg diskriminert etter omorganiseringsprosessen. Hun anførte at tidligere arbeidsgiver hadde handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel ved å tildele henne helt nye arbeidsoppgaver i omorganiseringsprosessen. Hun viste til at Fiskeridirektoratet hadde vektlagt svangerskapsrelatert fravær i utvelgelsen av hvem som skulle innplasseres hvor i omorganiseringsprosessen.

Videre ble det vist til at arbeidsgiver ved innplasseringen i ny organisasjon vektla hennes «arbeidssituasjon», herunder at hennes arbeidsperiode var av «kort varighet». Når hennes arbeidssituasjon, og følgelig arbeidsperiode av kort varighet, skyldtes det svangerskapsrelaterte fraværet og foreldrepermisjon, var vektleggingen av den korte arbeidsperioden direkte diskriminerende, anførte hun.

Det ble også anført at arbeidsvilkårene ble vesentlig endret, og at hun fikk svært begrenset psykososialt arbeidsmiljø på det nye kontoret.

Forbud mot diskriminering grunnet graviditet

Ved sin vurdering tok nemnda utgangspunkt i likestillings- og diskrimineringsloven § 6, som forbyr diskriminering på grunn av graviditet og/eller permisjon ved fødsel.

Diskrimineringsgrunnlaget «graviditet» skal forstås slik at det både omfatter selve graviditeten og forhold som knytter seg til graviditeten, slik som graviditetsrelatert fravær, dvs. fravær som skyldes graviditetsrelatert sykdom eller undersøkelser, jf. Prop. 81 (2016–2017) punkt 16.9.4.1 s. 158 og kapittel 30 side 312, 316 og 317.

Med «permisjon ved fødsel» siktes det til foreldrenes lovbestemte permisjonsrettigheter, blant annet i arbeidsmiljøloven.

Videre så nemnda til lovens § 33, som i utgangspunkt sier at personer som har vært i fødselspermisjon, skal ha tilbake sine gamle arbeidsoppgaver og fortsette sin karrieremessige utvikling uavhengig av graviditetsrelatert fravær eller permisjon.

Med «samme stilling» menes «at arbeidstakeren får tilbake de samme arbeidsoppgavene, samme stillingsbetegnelse, samme lønn, samme kontorplass osv. som før permisjonen tok til» jf. Prop.126 L (2011–2012) side 29. Dersom dette ikke anses mulig, må en eventuelt «tilsvarende» stilling gis.

Brudd

Etter en konkret vurdering, kom Diskrimineringsnemnda til at Fiskeridirektoratet handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 6, jf. § 33, ettersom A ikke fikk vende tilbake til samme eller tilsvarende stilling.

Ettersom det forelå brudd på bestemmelsen i likestillings- og diskrimineringsloven § 33 første ledd bokstav a ble oppreisning tilkjent, jf. § 38 første ledd. Ved utmålingen la nemnda vekt på at forbudet mot diskriminering på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel i ansettelsesforhold er gitt et særlig sterkt vern av lovgiver, det skjeve styrkeforholdet mellom partene og belastningen situasjonen har medført for Westhof.

Etter en konkret helhetsvurdering fastsatte nemnda oppreisningsbeløpet til 50 000 kroner.