Ved gaver og forskudd på arv er det arveavgiftsreglene på tidspunktet man mottar gaven / forskudd på arv som gjelder.

Fornuftig å vente med gaver og forskudd på arv?

I lys av at både den avgående regjering og de borgerlige partiene har varslet endringer i arveavgiftsreglene, kan det være fornuftig å vente med å gi gaver og forskudd på arv til dette er avklart. Foreløpig er det fra regjeringens side antydet at fribeløpet vil bli kraftig hevet fra dagens 470 000.

Dersom fribeløpet heves til en million kroner vil dette innebære en besparelse i arveavgift på kr 79 600 dersom foreldrene gir 1 million hver til sitt barn. Reglene er imidlertid annerledes for arv etter dødsfall. I disse tilfellene er det normalt arveavgiftsreglene på dødsfallstidspunktet som bestemmer hvilken arveavgift som skal utskrives. Eneste unntak er dersom en krever offentlig skifte, hvor det er arveavgiftsreglene på tidspunktet for avslutning av det offentlige skiftet som er avgjørende. Det må da vurderes om besparelsen står i forhold til kostnadene ved offentlig skifte.

Samtidig er det knyttet stor usikkerhet omkring hvilke følger en reduksjon av eller fjerning av arveavgiften vil ha i forhold til etablering av nye inngangsverdier for arve- og gavemottaker (diskontinuitetsprinsippet). Slik reglene er i dag vil differansen mellom salgspris og den inngangsverdi som ble lagt til grunn ved arveavgiftsberegningen, skattlegges som gevinst. Unntak er blant annet gjort for bolig og fritidseiendommer med vilkår for botid.

Dersom arveavgiften fjernes helt vil det imidlertid kunne innebære at en får en endring også i forhold til reglene om etablering av nye inngangsverdier, slik at dette i sum kan innebære at en slipper arveavgift men får en høyere skatt på en eventuell gevinst ved senere salg.

 

Advokathjelp ved arv og generasjonsskifte

Vi vil følge endringene nøye fremover for å kunne gi våre kunder effektiv og faglig oppdatert bistand innenfor skatt og avgift. Ta kontakt med en av våre dyktige advokater dersom du ønsker en vurdering av din sak.